پروژه تحرک ، آموزشی بنیادی و اصولی برای پرورش ذهن کودکان مدارس ابتدایی و تبدیل آنها به کارآفرینان موفق آینده که چند سالی است در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان یک برنامه مدون مورد توجه قرار گرفته و کارآفرین در مدارس به یک اصل آموزشی تبدیل شده است.

بدون هیچگونه تردیدی موفقیت های بدست آمده در دنیای کسب و کارهای موفق نیاز به آموزش های اصولی داشته که این مهم به یک اصل آموزشی در کشورهای پیشرفته مبدل شده و با تدوین آموزش های طبقه بندی شده ، ساده و روان توانسته جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس کشور ژاپن نمونه موفق از این پروژه است که با تعیین خط مش ها و برنامه ریزی هدفمند برای تحقق چشم اندازهای ترسیم شده ، این کشور کوچک و بدون منابع طبیعی را به یکی از قطب های اقتصادی جهان مبدل ساخته است.

تعیین اولویت ها ، ارتباط مستقیم آموزش های انجام شده با حوزه های مختلف صنعت و خدمات ، توانمندسازی و همچنین توجه به نقاط قوت موجود در کشور می تواند در آینده مشکلات موجود در حوزه های کارآفرینی و خلق ثروت را از بین ببرد.

کارآفرینی در مدارس