دکتر سورنا ستاری جایگزین فروش نفت در کشور را فکر و مغز می‌داند. فکر و مغزی که الان در استارتاپ ها حضور دارند. استارتاپ ها از ۲ سال قبل به طور جدی شروع شده است و حالا بزرگترین و بهترین شرکت‌های IT را در منطقه داریم.

استارتاپ ها جایگزین فروش نفت خام

امیدواریم که همان طور که از پنج هزار سال قبل در دنیا آقایی می کردیم ، الان هم بتوانیم به همان فرهنگ برگردیم. فرهنگی که به خاطر فروش ارزان نفتی است که رایگان هم به دست نمی آید. اما فروش نفت خام ارزشمند نیست و فروشش درآمد زیادی برای ایران ندارد ، داشتن ماده اولیه که هنر نیست.

برای این که بتوانیم استارتاپی زندگی کنیم، باید فکر کنیم که نفتی وجود ندارد که بفروشیم. چون اگر فکر کنیم که همه چیز هست ، و دولت با پول نفت کار می کند و تفکر نفتی در ما ایجاد می کند. تفکر نفتی یعنی این که دولت با پول نفتی که می گیرد ، وظیفه دارد آشغال های سر خیابان را جمع آوری کند. و این تفکر در بیشتر ما هست.

اما تفکر استارتاپی می گوید که از همین آشغال سر کوچه می شود درآمد داشت و یک کسب و کار راه انداخت. در مورد تمام معضلات اجتماعی هم می توان همین کار را کرد. یعنی برای حل هر معضل اجتماعی ، می توان یک کسب و کار ایجاد کرد. همین الان، تعداد صفحات وب در فارسی از صفحات عربی با آن همه کشور بالاتر است.