استارتاپ های شکسته خورده ، ایده های نامفهوم

موفقیت و گسترش یک کسب و کار جدید و یا یک ایده استارتاپی در گرو حرکت صحیح و اجرای دقیق اهداف از پیش تعیین شده پروژه می باشد. بی شک با عدم رعایت اصول و قوانین مورد نیاز طراحی و پیاده سازی یک ایده استارتاپ با یک

“استارتاپ شکست خورده”

مواجه خواهید بود.

برخی از عوامل و دلایل شکست استارتاپ های به ویژه ایرانی عبارت است از :

  • استفاده از ایده های گنک و بررسی نشده
  • کپی محض از یک استارتاپ خارجی بدون بررسی قابلیت پیاده سازی آن
  • اجرای همسان طرح های موفق بدون ایجاد تغییرات و عدم خلق سرویسی جدید
  • کار گروهی ضعیف و نداشتن تیم کاری مناسب
  • شبکه ارتباطی ضعیف و از دست دادن گروه هدف
  • عجله زیاد در به ثمر رساندن ایده و فراموشی بعد زمان در هموار شدن مسیر موفقیت
  • و …

با توجه به مطالب اشاره شده در بالا و اعتقاد به برنامه ریزی و هدف گذاری قبل از پیاده سازی ایده های استارتاپی ، اشاره به این نکته خارج از لطف نیست که عدم توجه به نیازهای داخلی و به نوعی توجه نکردن به شکاف های موجود در خدمات و تولیدات و تنها کپی کردن یک طرح موفق خارجی که شاید قابلیت پیاده سازی در ایران را نداشته و با فرهنگ و باورهای ما در تعارض می باشد ، درصد شکست این ایده های استارتاپ را افزایش خواهد داد.

بررسی دقیق به جهت رفع مشکلات و نواقص موجود در سرویس های ارائه دهنده خدمات و همچنین تولید محصولات بروز شده می تواند درصد شکست پروژه های جدید را کاهش داده و با استاندادرد سازی روش های انجام کار می تواند باعث افزایش کارآیی و ارتقاء بهره وری گردد.