اکوسیستم استارت آپ تلاشی در کنار هم

اکوسیستم استارت آپ تلاشی در کنار هم

اکوسیستم استارت آپ با حضور سازمان ها ، افراد و نهادهای مختلف در یک مکان (فیزیکی و یا مجازی) ، به عنوان یک سیستم برای ایجاد شرکت های استارت آپ جدید و یا برای ایجاد تعادل به منظور حفظ و ارتقاء یک سیستم مشخص تعریف شده است.

این سازمان ها و نهادها می توانند دانشگاه ها ، موسسات مالی ، سازمان های پشتیبانی (انکوباتورها ، شتاب دهنده ها ، فضاهای همکاری و غیره) سازمان های تحقیقاتی ، سازمان های ارائه دهنده خدمات (حقوقی ، خدمات مالی و غیره) و شرکت های بزرگ باشند. سازمان های مختلف معمولا بر روی بخش های خاصی از عملکرد اکوسیستم و یا شروع کار در مرحله توسعه خاص خود تمرکز می کنند.

عناصر اصلی اکوسیستم استارت آپ

 • ایده ها ، اختراعات و تحقیقات
 • استارت آپ در مراحل مختلف
 • کارآفرینان
 • اعضای تیم شروع کار
 • سرمایه گذاران منجی
 • مربیان استارت آپ
 • مشاوران استارت آپ
 • دیگر افراد مرتبط با کارآفرینی
 • افراد از سازمان های دیگر با فعالیت های استارت آپ

سازمان ها و نهادها فعال در اکوسیستم استارت آپ

 • دانشگاه ها
 • مشاوره و سازمان های مشاوره
 • انکوباتورهای استارت آپ
 • شتاب دهنده های استارت آپ
 • ارائه دهندگان فضاهای کاری
 • ارائه دهندگان خدمات (مشاوره ، حسابداری ، حقوقی و غیره)
 • سازمان دهندگان رویداد
 • برپا کنندگان مسابقات استارت آپ
 • شبکه های سرمایه گذار
 • شرکت های سرمایه گذاری ریسک
 • پورتال جمعیت تامین مالی
 • دیگر تامین کنندگان مالی (وام دهندگان ، کمک های مالی و غیره)
 • وبلاگ های استارت آپ و سایر رسانه های کسب و کار
 • تسهیل کننده های دیگر

افرادی دارای نقش مختلف از طریق رویدادهای مشترک ، فعالیت ها ، مکان ها و تعاملات با یکدیگر مرتبط می شوند و به عنوان یک اکوسیستم استارت آپ و به طور کلی توسط شبکه تعاملات بین افراد ، سازمان ها و محیط آنها تعریف می شوند.

علاوه بر این ، منابع مانند مهارت ، زمان و پول نیز اجزای اصلی یک اکوسیستم استارت آپ هستند. منابع که از طریق اکوسیستم جریان می یابند ، عمدتا  از افراد و سازمان هایی تامین می شوند که خود بخشی از این اکوسیستم استارت آپ فعال هستند.

با برگزاری جلسات با سازمانها و افراد مختلف ، این تعاملات نقش کلیدی در پویش منابع از طریق سیستم ایجاد می کند که به ایجاد فرصت های جدید یا تقویت سیستم های موجود کمک می کند و از این رو بر میزان سرمایه گذاری های جدید تاثیر می گذارد.

شکست احتمالی یک طرح استارت آپی ، باعث افزایش مهارت ها ، افزایش اعتماد به نفس و توان مضاعف اعضای این سیستم شده و تلاش برای ایجاد یک استارت آپ جدید و یا ارتقاء یک سیستم موجود را از بین نخواهد برد.