تفکر بحرانی ، مهارتی است حیاتی و اساسی برای مدیران و کارآفرینانی که به دنبال موفقیت سازمان و یا کسب و کارهایی که در شرایط پیچیده و بحرانی قرار گرفته اند و به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از این موقعیت می باشند.

تفکر در بحران ، مهارتی برای حل مشکلات کسب و کار

تفکر بحرانی به افراد کمک می کند تا خود در موقعیت های مختلف قرار داده و راه حل های مختلفی برای پاسخ دادن به آن ها را بیابند.این فرآیند بازتفکر ، ایده و راهکارهایی را ارائه می دهد که با کمک آن فرصت های موفقیت سازمان و یا کسب و کار گسترش می یابد.

تمرکز بر فعالیت های روزمره و کسب سود بیشتر از جمله دلایل عدم توجه به این نوع تفکر در سازمان می باشد ولی سازمان و کارآفرینانی که به این فرآیند توجه نموده و این شیوه از نگاه به مسائی سازمان را توسعه می دهند ، می توانند شاهد افزایش کار تیمی و بهره وری و کاهش درگیری و تضادهای موجود میان کارکنان خود باشند.

از جمله مزیت های درازمدت تفکر بحرانی در سازمان ، ارتقاء و افزایش مهارت های مدیران و کارکنان است.در ادامه به شش مهارت تفکر بحرانی اشاره خواهد شد.

  • وضعیت موجود سازمان را بنویسید
  • لیست از تمامی راه حل های ممکن جمع آوری نمایید
  • از لیست راه حل های موجود ، سه گزینه را انتخاب نمایید
  • یکی از آن سه گزینه را انتخاب کنید
  • برای اجرای راه حل انتخاب شده ، یک برنامه در نظر بگیرید
  • برنامه در نظر گرفته شده را به صورت کامل اجرا نمایید