در سال های گذشته گسترش کسب و کارها شکل تازه ای به خود گرفته و درآمیختن فناوری و ایده های جدید به خلق کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها منجر شده است.اما مسئله مهم در این میان ، طراحی و ایده پردازی اینگونه از کسب و کارهای است که خارج از شکل و الگوهای قدیمی و به صورت آزادانه و خلاق و بر اساس دریافت یک نیاز توسط هر یک از افراد مطرح شده است و بیان موضوعی تحت عنوان ” استارتاپ های دموکراتیک ” نیز پرداختن به این مورد خواهد بود.

گذر از اتاق های فکر با سمت و سوی مشخص و ایجاد بانک ایده در شرکت های که به تک تک ایده های کارکنان خود اهمیت می دهند ، تحول در دنیای کسب و کارهای این روزها را به همراه داشته است.جایی که توجه به هر ایده امکان توسعه ، پیشرفت و کسب درآمد را برای این دست از شرکت ها میسر می سازد.

شروع هر کسب و کار همیشه همراه با موفقیت نخواهد بود ولی می توان با اصلاح و تغییر در هر کسب و کار سودآوری و کسب درآمد از آن را محقق ساخت.داشتن ایده های تازه نوعی تغییر در انجام کارهای است که با تغییر در آن می توان کارآیی و اثربخشی آن را برای مصرف کنندگان افزایش داد و این می تواند شروع یک کسب و کار جدید باشد ، نوعی دگردیسی و خارج شدن از قالب قدیمی.

استارتاپ های دموکراتیک ، ایده پردازی برای همه

مشارکت تمامی افراد جامعه ، تکمیل چرخه انرژی های پنهانی است که می تواند به شکل ایده های ناب و تازه ، بهبود شرایط زندگی افراد جامعه را به همراه داشته باشد ، استارتاپ های دموکراتیک ، دموکراسی برای بیان ایده های است که شاید در آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.