جلسات برگزار شده و هدر رفتن زمان در نیمی از این جلسات منابع سازمان را با خطر مواجه نموده و سالانه در کشور آمریکا بیش از ۳۷ میلیارد دلار هزینه بر کسب و کارهای تحمیل می شود.جلساتی که با تفکر ایجاد ارتباطات ، برپایی طوفان مغزی و حل مشکلات موجود برگزار می گردد ولی ناکارآمد خواهند بود.بی شک داشتن یک فرهنگ کارآفرینی کارآمد و روش های ایجاد آن می تواند سازمان ها را از این چالش خارج نموده و موفقیت را به ارمغان آورد.در ادامه به چگونگی ایجاد یک فرهنگ کارآفرینی کارآمد پرداخته خواهد شد.

فرهنگ کارآفرینی کارآمد

اعلام جنگ

حذف جلسات غیر ضروری و برقراری ارتباطات برنامه ریزی شده به جهت هماهنگی تیم کاری اعلام موضوع جلسه ، شرح وظایف و حذف موارد غیر ضروری برای پیشبرد اهداف جلسه است.

برگزاری جلسات برنامه ریزی شده به طور منظم : برای هر زمان و مکان در هر هفته ، ماه یا سه ماهه تعیین می گردد. این جلسات ، برنامه ها ، شرکت کنندگان و اهداف را تعیین نموده و هدف آنها جلوگیری از برگزاری جلسات ادامه دار و غیر ضروری است.

برگزاری جلسات ویژه: جلساتی که در برنامه ریزی منظم قرار نداشته و در صورت نیاز و برای تصمیم گیری در مورد موضوعی خاص برگزار می گردد.