غذای هوشمند ، بهترین زمان مصرف مواد غذایی

استفاده از بارکدهای دو بعدی ( QR Code ) جهت معرفی و دریافت بیشتر اطلاعات امروزه کاربردهای فراوان پیدا نموده و مواد غذایی هم از این موضوع مستثنی نبوده است.درج این بارکد بر روی بسته بندی های مواد غذایی و استفاده از اطلاعات موجود در آن توسط مصرف کنندگان در کشورهای پیشرفته به امری متداول تبدیل شده و ابزار و زیرساخت های مورد نیاز آن هم فرآهم شده است.

استفاده از این قابلیت می تواند فراتر از اطلاع رسانی باشد و با گسترش استفاده از اینترنت اشیاء و هوشمند سازی وسایل مورد استفاده در آشپزخانه های مدرن امروزی ، قابلیت های تازه ای را به این دستاورد جدید اضافه نموده است.

بهترین زمان مصرف ، غذای هوشمند

طراحی نرم افزاری با قابلیت اسکن و خواندن این بارکدها و دخیره آن جهت اطلاع رسانی تاریخ انقضاء ، یادآوری مقدار موجود مواد غذایی و دیگر اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده بهینه از مواد غذایی و جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی می تواند راهکارهای خانه های هوشمند در آینده ای نزدیک باشد.غذایی هوشمند ، هوشمندی در استفاده بهینه ، بجا و به وقت از مواد غذایی موجود است !!!