کارآفرینان سرمایه های ملی یک کشور محسوب می شوند و می توانند زندگی و کسب و کار یک جامعه را متحول سازند ، کارآفرینان خلق ثروت می نمایند و می توانند شرایط زندگی افراد جامعه خود را بهبود بخشند ، کارآفرینی و رشد اقتصادی همیشه در کنار یگدیگر بوده اند و کارآفرینی می تواند موجب رونق اقتصادی و بهبود معیشت افراد جامعه گردد.

کارآفرینان چگونه موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند ؟

  • کارآفرینان کسب و کارهای جدید را ایجاد می کنند.
  • کارآفرینان سرانه درآمد ملی را فزایش می دهند.
  • تغییرات و توسعه اجتماعی را به وجود می آورند.
  • نقش کارآفرینان در ایجاد اشتغال همواره پر رنگ بوده است.
  • کارآفرینان در کنار دولت بوده و در یک راستا قدم برمی دارند.
کارآفرینی و رشد اقتصادی

کارآفرینی ابزار بنیادی رشد اقتصادی است و ترویج فرهنگ کارآفرینی می تواند اشتغال پایدار ، سرمایه گذای بخش خصوصی ، رفع انحصار و استفاده از دانش و فناوری روز را در عرصه اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشد.