شرایط اقتصادی و وابستگی کسب و کارهای نوپا به تحولات آن می توانند به یک کابوس برای کارآفرینان مبدل گردد.شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت ارز از یک سو و قوانین و مقررات دست و  پا گیر از سوی دیگر کار را برای استارت آپ ها سخت نموده و ” روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر ” ، می تواند عنوانی مرتبط با حال و روز این روزهای استارت آپ های ایرانی باشد.

در تعریف های ارائه شده از استارت آپ ” عدم قطعیت و ریسک ” کلید واژه هایی هستند که به چشم می خورند و این دو واژه خود به تنهایی می تواند کار را برای کارآفرینان سخت نماید ، وجود دغدغه های اقتصادی و مشکلات مربوط به تأمین سرمایه یک کسب و کار جدید هم با اضافه شدن به این دو می تواند تیر خلاص را در همان شروع کار بر پیکره این نهال نوپا وارد آورد و در همان ابتدا ، کار به انتها رشد.

در کنار کاستی هایی موجود در ایده پردازی ، طراحی و اجرای یک استارت آپ که همواره موجب شکست یک استارت آپ می گردد ، مشکلات اقتصادی و عدم تأمین نقدینگی یک کسب و کار نوپا نیز کار را برای کارآفرینان تاره وارد سخت خواهد نمود.

عدم توجه به نیازهای بازار و پردازش ایده ای نامنطبق با شرایط روز جامعه می تواند دلیل دیگری برای شکست زودهنگام باشد.

روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر

شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار توجه به شرایط اقتصادی سخت این روزها ، با تکیه بر توانمندی های داخلی و درک صحیح از نیازهای موجود ، تداوم کسب و کارهای نوپا را به اما و اگرها نسپرده و شرایط سخت اقتصادی موجود را به یک فرصت برای شروع هدفمند تبدیل نمود.

شاید این یک شروع تازه باشد !!!

برای احیای کشاورزی ایران ، همراه شما هستیم در ” اگریتن | Agriten “