رهبری کسب و کار ، استارت آپ 10

شما رهبر کسب و کار هستید و یا فقط یک کسب و کار کوچک را مدیریت می کنید ؟ نه این گونه نیست. شما باید یاد بگیرید که چگونه یک رهبر کسب و کار باشید ، چرا که بدون رهبری کسب و کار ، کشتی کسب و کار کوچک خود را بی هدف در امواج خروشان اقیانوس رها کرده و در نهایت غرق خواهید شد.

رهبری کسب و کار موثر و موفق یک کاپیتان کشتی خود خواسته است، نه کسی که در کنار ایستاده است و نه منفعل.

شجاعت ، مدیریت ، تصمیم گیری صفت هایی که انتخاب می کنید ، رهبری ترکیبی برنده از صفات شخصی و توانایی فکر کردن و عمل به عنوان یک رهبر است ، فردی که فعالیت های دیگران را برای همیشه هدایت می کند.

هر کس می تواند یک رهبر باشد ، حتی اگر تنها فردی که آن را هدایت می کند خودش باشد.

اما شما نمی توانید فقط با گفتن یکی از رهبران باشید. رهبری باید کار کند خود را تبدیل به نوعی رهبر کسب و کار کوچک خود نماید. رهبری کسب و کار نیازمند پنج نکته کلیدی است.

چگونه یک رهبر کسب و کار می شود :

  • برنامه و اهداف مشخص
  • نگرشی برای کسب موفقیت
  • به اشتراک گذاری اهداف
  • تفکر عملیاتی و خود ارزیابی
  • الهام بخش بودن

رهبری از طریق عمل تعریف می شود. بنابراین همیشه در حال توسعه مهارت های خود باشید و در تمام طول زمان به دیدگاه رهبری خود اعتماد داشته و ایمان داشته باشید

که رهبری را می توان آموخت