نظارت بر عملکرد کارکنان و ارزیابی فعالیت های انجام شده ایشان از طریق سیستم های ارتباطی و سرویس های آنلاین موضوع تازه ای نیست و چند سالی است شرکت ها و موسسات بزرگ برای مدیریت فراگیر و گزارش گیری آنی از آن بهره می برند ولی نظارت بر عملکرد کارکنان از راه دور و استفاده از فناوری های جدید نظیر نرم افزارهای تلفن همراه هوشمند و سیستم های پردازش ابری موضوعی است که توجه به آن می تواند محدودیت های موجود در سیستم های قبلی را از بین برده و اثربخشی بیشتر برای مدیران اینگونه سازمان ها داشته باشد.

استفاده از سیستم های تجاری جهت نظارت بر عملکرد کارکنان از راه دور دارای معایبی است که پس از استقرار این سیستم ها مدیران و تصمیم گیرندگان یازمان را با چالش های جدیدی مواجه خواهد کرد.طراحی سیستمی منطبق با نیاز سازمان و استفاده از تمامی بسترهای موجود جهت کنترل دقیق و کارآمد موضوع مورد بحث این روزهای طراحان نرم افزارهای اینچنین است.

طراحی نرم افزاری ساده و در عین حال کارآمد برای طراحی رویه های موجود در سازمان در کنار سیستم اعلام و تیکتینگ طراحی شده برای تلفن های هوشمند وجه تمایز است برای نسل های جدید اینگونه نرم افزارها که در آن مدیران سازمان می توانند روند نظارت بر عملکرد و انجام وظایف محوله به کارکنان را با توجه به نیاز خود پیگیری و در صورت انحراف و یا توقف با استفاده از سامانه های اطلاع رسانی فرآهم شده در رفع آن اقدام نمایند.

نظارت بر عملکرد کارکنان از راه دور

در کنار این نرم افزار ، مدیران می توانند با استفاده از نرم افزارهای ارتباطی موجود و شکل گیری شبکه های داخلی روند ارتباط مستمر را با کارکنان خود حفظ کرده و با ایجاد پیوندی صمیمی و دوستانه در پیشبرد اهداف سازمان به موفقیت دست یابند.