طراحی محصول جدید و اضافه نمودن یک سرویس و یا خدمت تازه از جمله اقداماتی است که کارآفرینان و صاحبان کسب و کار برای ماندگاری و حفظ جایگاه رقابتی خود انجام می دهند ، لزوم بررسی همه جانبه و توجه به رخدادهای داخل و خارج از محیط کسب و کار برای ارائه یک محصول جدید ، الزامی است که عدم توجه به آن منجر به شکست زودهنگام محصول جدید شما خواهد بود.

تشکیل کارگروهی متخصص و با دانش جهت تجزیه و تحلیل شرایط بازار و بررسی توانمندی های موجود در محیط داخلی کسب و کار برای تحقق هدف پیش بینی شده ، گامی است مستحکم در جهت پیشرفت و توسعه که موفقیت محصول جدید را تظمین خواهد نمود.

توجه به نیاز و خواسته های مشتریان هدف و طراحی محصول جدید همسو با نیاز بازار می تواند روند موفقیت را برای کسب و کار شما هموار سازد.

بررسی اهداف ، قیمت قابل رقابت و واکنش سریع ، سه کلید واژه مهم برای طراحی و ارائه یک محصول جدید به بازار خواهد بود.

طراحی محصول جدید