وقتی صحبت از کسب و کار اشتراکی به میان می آید ، نا خودآگاه ذهن به سمت فضاهای کسب و کار و به اشتراک گذاری آن برای کاهش در هزینه ها و یا شیوه های نوین فضاهای کاری می رود که این برداشت فقط قسمتی از منظور ما از کسب و کارهای مشترک با اهداف مشخص خواهد بود.

اشتراک در فضای کاری در صورتیکه هیچگونه هماهنگی میان کسب و کارهای موجود در آن فضا نباشد ، فقط اشتراک در فضای کاری است و تعامل خاصی میان کسب و کارها به وجود نخواهد آمد ، اما اشتراک با اهداف مشخص و روند کاری همسو در کسب و کارهای مشترک می تواند منافع و پیشرفت های مهمی را به وجود آورد که هر یک از کسب و کارها با توجه هب درصد حضور و فعالیت خود می توانند از آن بهره مند شوند.

شاید در بازار رقابتی امروز ، حضور کارآفرینان با حوزه های کاری مشترک در کنار هم دور از ذهن به نظر برسد ولی توجه به این موضوع که حضور چند کارآفرین در کنار هم می تواند موجب پوشش نقاط ضعف یکدیگر شده و در بسیاری از موارد این اشتراک در هدف ، همپوشانی فکری ، مالی و تخصصی و … را به همراه خواهد داشت می تواند سنگ بنای برای ظهور یک کسب و کار موفق و گسترده باشد.

توجه به مسائل حقوقی ، تعهدات مالی و حفظ حریم شخصی و از این قبیل موارد در فضاهای کسب و کار اشتراکی می تواند ضامن بقاء و ادامه همکاری های پایدار و مشترک میان کارآفرینان باشد.