شروع یک استارت آپ ، استراتژی کارآفرینی

استراتژی کلید اصلی تمایز و کسب مزیت رقابتی است.به عنوان یک فرآیند سازمانی ، شامل تعدادی از فعالیت هایی است که شرکت ها در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی انجام می دهند و در مقایسه شرکت های با یکدیگر ، شرکت های کارآفرینی با چالش های بسیاری مواجه می شوند که احتمال موفقیت و بقای آن ها را کاهش می دهد ، بنابراین تحقق استراتژی کارآفرینی برای این شرکت ها برای پیروزی بر چالش های مهم و در مواردی خاص نکته ای مهم و قابل تامل خواهد بود.

استراتژی کارآفرینی دارای مولفه های مختلفی است که در ادامه به معرفی برخی از آنها پرداخته خواهد شد

  • مطالعه وضعیت رقبا و شرایط رقابت با آنها.
  • صرفه جویی در هزینه های جاری.
  • ارائه محصولات و خدمات جدید حاصل از تحقیقات بازار.
  • ورود به بازارهای کوچک و محلی.
  • توجه به بازخورد مشتریان و انطباق با آن.
  • بروزرسانی و انجام تغییرات مورد نیاز.