شروع یک استارت آپ ، مدیریت و رهبری

موفقیت یک کسب و کار بیشتر تحت تاثیر ویژگی های قابل لمس نظیر نوع فعالیت ، کسب سود و … خواهد بود ، اما یکی از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت و رهبری است.سبکی از تفکر و عملکرد که با توجه به شرایط موجود کسب و کار موجب موفقیت بیشتر و توجه ویژه به کارکنان گردیده و مخاطرات موجود بر سر راه کسب و کار نوپای را از بین خواهد برد. در ادامه به شش نوع سبک مدیریت و رهبری کسب و  کار اشاره خواهد شد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف بوده و کارآفرینان بسته به نوع کسب و کار خود از آنها بهره می برند.

 • مستبد و خودکامه
  • اخذ تصمیمات مستبدانه و یک جانبه بدون هیچ گونه اضهار نظر کارکنان.
 • مشاوره
  • دریافت نظرات و پیشنهادات از کارکنان و تصمیم گیری متمرکز توسط مدیر ارشد
 • متقاعد کننده
  • اخذ تصمیمات بر اساس نظرات کارکنان و با انتخاب مدیر ارشد
 • دموکراتیک
  • شرکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و توافق اکثریت در تصمیمات اخذ شده
 • آزاد و مشارکتی
  • کارکنان مجاز هستند که اکثریت تصمیمات را اتخاذ نموده و در صورت نیاز ، مدیریت را هدایت کنند
 • ارتباط و گوش دادن
  • اخذ تصمیمات و حل مشکلات از طریق ارتباط با کارکنان و گوش دادن به صحبت های ایشان