شروع کار یک استارت آپ در بیشتر مواقع با شرایط عدم قطعیت همراه می شود و این بدان معنی است که برای دستیابی به هدف تعیین شده بیش از یک راه وجود دارد.عدم قطعیت در استارت آپ می تواند در نتایج بدست آمده و پیش بینی های انجام شده تأثیرگذار باشد ، ولی آیا می توان شروع یک کسب و کار جدید را با قطعیت و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تعریف نمود !؟

قطعی بودن شرایط کسب و کار نوپا بستگی به شرایط و اجرای اصولی دارد که می تواند تحقق اهداف و نقطه های پیشرفت تعیین شده را مشخص نماید.

داشتن هدف ، بازار مشخص ، جامعه هدف ، ابزار اندازه گیری دقیق ، منابع مالی کافی ، تخصص و مهارت ، کار گروهی ، مشاوره ، کسب تجربه و … از جمله ویژگی های است که می تواند مسیر پیشرفت را برای یک استارت آپ نوپا مشخص می نماید و در ادامه راه از انحراف و عدم هماهنگی جلوگیری نماید.

چالش استارت آپ ، عدم قطعیت

عدم قطعیت در استارت آپ زمانی است که تعارض و یا ناهماهنگی در پیاده سازی و اجرای آن به وجود آید و بیان این تعریف از عدم قطعیت که برای رسیدن به یک هدف مشخص بیش از یک راه وجود دارد در تجارت امروز با این سطح از اطلاعات دور از ذهن به نظر می رسد.